:: RSS :: kontakt ::

Druki do pobrania

Stawki podatku 2016

Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Podatek rolny

Druki do pobrania referat Finansowy

Osoby Prawne: 

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja w sprawie podatku leśnego

Osoby Fizyczne:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Zgoda na informację o terminie zapłaty.

 

Deklaracja w sprawie podatku od środków transportu.

Załącznik do Deklaracji DT -1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach i podatkach lokalnych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy na gospodarstwie rodziców

Druki do pobrania referat Ogólny Spraw Obywatelskich

Podanie do Urzędu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Druki do pobrania


Wniosek o stypendium

Dofinansowanie zakupu podręczników

Druki do pobrania referat Gospodarki Komunalnej

Wniosek o wydanie wypisu w jakich terenach leżą działki zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu w jakich terenach leżą działki zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o nadanie numeru nieruchomości

Wniosek o zaświadczenie, że nieruchomość posiada numer

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Wniosek o przekwalifikowanie działki.

Nowy wzór deklaracji za wywóz śmieci

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wniosek o pozwolenie na wycięcie drzew/krzewów

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

Wniosek o zmianę w wykazie osób uprawnionych we wspólnocie gruntowej

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Wejść : 6532805
Unikalnych : 5263174

Obecnie : 7
Zalogowanych : 0