:: RSS :: kontakt ::

Informacja dla pracodawców w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Zgodnie z art.70b ust.11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12…2013, s.9).
Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku Nr 59, poz.404 z późn.zm.).

Wymagane dokumenty

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki.

1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach

2. Kopię umowy o pracę z młodocianym, pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

3. Kopię świadectwa pracy z młodocianym pracownikiem

4. Kopie dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami

5. Aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

7. Formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, zmiana z dnia 24 października 2014r., poz. 1543)

8. Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika

9. Umowy o pracę i świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy, jeżeli nastąpiła zmiana pracodawcy w trakcie trwania przygotowania zawodowego młodocianego

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

W razie nie złożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów Burmistrz Makowa Podhalańskiego nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust.7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz.U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn.zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Makowa Podhalańskiego o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

Do pobrania:

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
Wniosek o przyznanie dofinansowania
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543).
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Wykaz otrzymanej pomocy de minimis
 

Wejść : 6532887
Unikalnych : 5263252

Obecnie : 7
Zalogowanych : 0