:: RSS :: kontakt ::

Informacje o projekcie

Projekt  „Krok po kroku – równamy do najlepszych” skierowany jest do uczniów  gimnazjów wiejskich  gminy Maków Podhalański: w Białce, Juszczynie i Grzechyni. W Białce uczą się dzieci ze wsi - Żarnówka, Wieprzec, Białka, w Juszczynie -  ze wsi Kojszówka i Juszczyn, w Grzechyni ze wsi  - Grzechynia.

                Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój osobisty uczniów, zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych naszych uczniów w stosunku do ich kolegów z miast oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

                Nasi uczniowie mają utrudniony dostęp do rynku usług edukacyjnych, kulturalnych i naukowych. Wielu z nich nigdy nie było w filharmonii czy teatrze, osiągają słabsze wyniki niż ich rówieśnicy z miast. Chociaż gmina dodatkowo przeznacza znaczne środki na oświatę to nie jest w stanie sfinansować zajęć pozalekcyjnych .

                Realizacja projektu oparta jest na standardach egzaminacyjnych oraz na podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wpisuje się także w strategię rozwoju gminy, jest też zgodna z priorytetami strategii lizbońskiej dotyczącymi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych.

 

Cel główny: podniesienie jakości oferty edukacyjnej wiejskich gimnazjów gminy Maków Podhalański, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, co pozwoli uczniom zmniejszyć różnice edukacyjne w stosunku do rówieśników z miast.

 

Cele szczegółowe:

 • organizacja zajęć w nowoczesnej formie pozwalającej uczniom nabyć kompetencje w zakresie dziedzin humanistycznych, matematycznych i naukowo – technicznych
 • wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o multimedia
 • poznanie polskich parków narodowych
 • rozbudzanie świadomości krytycznego odbioru dzieł sztuki
 • pomoc uczniom uzyskującym słabe wyniki
 • poprawa wyników w nauce
 • wskazanie uczniom dróg do samodzielnego zdobywania wiedzy
 • zapewnienie wsparcia pedagogicznego uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • redukcja negatywnych zachowań uczniów
 • poznanie i ocena przez uczniów własnych możliwości intelektualnych i społecznych

     

W części merytorycznej projekt realizowany będzie w gimnazjach w Białce,   Juszczynie i   Grzechyni w ciągu 2 lat (4 semestry) i obejmie takie działania:

 • dodatkowe zajęcia z matematyki;
 • interdyscyplinarne zajęcia „Monografia mojej miejscowości”;
 • warsztaty przyrodnicze;
 • wyjazdy   naukowo -   badawcze „Poznajemy parki narodowe”
 • spotkania ze sztuką;
 • zajęcia dydaktyczno -   wyrównawcze z języka angielskiego;
 • zajęcia dydaktyczno -   wyrównawcze z języka niemieckiego;
 • zajęcia dydaktyczno -   wyrównawcze z matematyki;
 • zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z fizyki;
 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych;
 • zajęcia specjalistyczne - techniki uczenia się;
 • praca z  uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • spotkanie z teatrem profilaktycznym;
 • zajęcia z doradztwa zawodowego;

 

              Nabyte przez uczniów  podczas zajęć kompetencje przyczynią się do wyrównania szans uczniów ze wsi w stosunku do rówieśników z miasta.

Wejść : 6532856
Unikalnych : 5263222

Obecnie : 5
Zalogowanych : 0