:: RSS :: kontakt ::

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2015/2016

W roku 2015 programem będą objęci uczniowie w klasach III szkoły podstawowej oraz w klasie IV technikum.

Rodzice uczniów będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 574 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).
Poza kryterium z rodzin wymagających pomocy ze względu na przypadki określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wyprawka jest udzielana na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Programem są także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem kl I, szkół ponadgimnazjalnych: tj. ZSZ LO T i szkół specjalnych przysposabiajacych do pracy.

Podanie należy składać do Dyrektora szkoły do której uczeń uczęszcza.
 

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/16

Wejść : 6532788
Unikalnych : 5263157

Obecnie : 5
Zalogowanych : 0