:: RSS :: kontakt ::

Stypendium socjalne 2016/2017

 

Uczniowie mieszkający na terenie Gminy Maków Podhalański mogą ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2016/2017.


Pomoc finansową może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. /Zgodnie z art. 90 d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obecnie kwota ta wynosi 514 zł. /w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm oraz kiedy rodzina jest niepełna/ bądź wystąpiło w niej zdarzenie losowe.

Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać osobiście w Gminnym Zarządzie Placówek Oświatowych w Urzędzie Miejskim pokój nr 26, w terminie do 15 września 2016 r.


 

Załączniki:

Wejść : 6532820
Unikalnych : 5263189

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0