:: RSS :: kontakt ::

Informacje i komunikaty

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

 

  Zarządzenie Nr 0050.153.2015 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

Załącznik Nr1

Załącznik Nr2

 

 

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.
 

 

 

 

Zarządzenie Nr 0050.467.2014 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 16 października 2014 r.  - w sprawie konsultacji społecznych.

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Załącznik do uchwały - program


18 lipca 2014 roku - nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych

Najważniejsze zmiany w prawie o zbiórkach publicznych
Ustawa z 14 marca 2014 r. zastępuje ustawę z roku 1933, która wymagała, by na każdą formę zbierania pieniędzy na cel publiczny uzyskać zgodę urzędową.
Co się zatem zmienia?
Zbiórki elektroniczne – np. przelewy – nie wymagają one ani pozwolenia na zbiórkę, ani zgłoszenia. W tym wypadku przejrzystość i możliwość sprawdzania zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany).
W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i zbiórek darów także nie jest wymagane pozwolenie. Organizatorzy zbiórek zgłaszają swoje zbiórki na portalu, tu też publikują sprawozdania ze zbiórki. Każdy obywatel ma bezpośredni dostęp do informacji o tym, kto i na co zbiera oraz jak rozdysponował środki.
Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy będą obowiązywały nadal – te zbiórki organizatorzy mają obowiązek rozliczyć przed odpowiednimi urzędami na starych zasadach.
Szczegóły zmiany
Nowa ustawa dotyczy tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu środków, a  darczyńca pozostaje anonimowy.
Zbieranie na dobre cele przez przelewy na konto – gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany – nie będzie podlegało regulacji dotyczącej zbiórek publicznych
Zgodnie z nową ustawą,   akcje polegające na zbiórce funduszy w internecie nie wymagają zezwolenia, ani zgłoszenia zbiórki publicznej (Uwaga: zbiórka na cele inwestycyjne może podlegać przepisom regulującym inwestycje finansowe).
W przypadku zbiórek  organizowanych w przestrzeni publicznej, gdzie darczyńca i zbierający nie znają się – wprowadzone zostają znaczne ułatwienia
Ustawa z 14 marca 2014 r. znosi obowiązek „pozwoleń” na zbiórkę publiczną - zastępuje je prostymi zgłoszeniami na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL
Publikacja na portalu następuje w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia elektronicznego i w ciągu 7 dni roboczych – dla zgłoszenia tradycyjną pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Obsługujący portal urzędnicy MAC sprawdzają zgłoszenia pod względem formalnym.
Zniesiona została opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek (82 PLN od zbiórki) oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
Elektroniczna rejestracja na portalu z użyciem ePUAP
Do zgłoszenia zbiórki elektronicznie potrzebne jest odpowiednie uwierzytelnienie. Może to być certyfikowany podpis elektroniczny (płatny) lub   profil zaufany (bezpłatny). Założenie profilu na portalu ePUAP.gov.pl wymaga jedynie kilkunastu minut działań i następnie jednorazowego potwierdzenia w urzędzie skarbowym, oddziale ZUS lub NFZ.
Profil zaufany potrzeby jest oczywiście nie organizacji/fundacji, ale osobie upoważnionej przez organizatora zbiórki do jej zgłoszenia. Ten profil przyda się także do załatwiania innych spraw urzędowych drogą elektroniczną.
Informacje o zbiórkach i sprawozdania dostępne online dla wszystkich
Wszystkie zbiórki publiczne – małe, duże, ogólnopolskie i lokalne – podlegają zgłoszeniu. Będą one publikowane na ZBIÓRKI.GOV.PL. Ułatwi to społeczną kontrolę – informacja na temat zbiórek prezentowana będzie w sposób przejrzysty i dostępny dla wszystkich.
Kto może zgłaszać zbiórkę gotówki lub darów?
Organizacje, fundacje, stowarzyszenia – podmioty, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego.
Zbiórkę może także prowadzić komitet społeczny, który mogą założyć co najmniej trzy osoby.
Czy zbierać gotówkę lub dary można na każdy cel?
Cel musi być ze „sfery zadań publicznych” – bo mówimy o zbiórce publicznej. Dlatego celem mogą być np. pomoc społeczna (także ofiarom kataklizmów), ochrona zdrowia, pomoc osobom niepełnosprawnym, wspieranie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przedsiębiorczości, wynalazczości, rozwoju wspólnot lokalnych i podtrzymywania tradycji, wpieranie nauki, kultury, ekologii i inne.
Podstawa prawna
· Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000498
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000833
 
 
 

 

 

 

 

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014r.

 

 

Zarządzenie Nr 0050.319.2013 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”

 

-Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 0050.319.2013
-Załącznik nr 2 do zarządzenia.doc załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.319.2013

 

 

 

Zarządzenie Nr 0050.200.2012 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 19 września 2012 r.components/download/send.php?pos_id=779

Wejść : 6532849
Unikalnych : 5263215

Obecnie : 3
Zalogowanych : 0