:: RSS :: kontakt ::

Rejestr instytucji kultury.

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Maków Podhalański , prowadzony jest na podstawie ustawy  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej   ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury  (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzona jest elektroniczna księga rejestrowa.
Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

1.  Otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP organizatora,
2.  Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.             
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada  2006 roku o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U.   z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej  lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.  
Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Składający wniosek może uiszczać opłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Makowie lub wpłacając na konto:
Numer konta bankowego:

09879900010010010001140026
Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury, które znajdują się w Referacie  Organizacyjnym  i Spraw  Obywatelskich  Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim pok. 11,  tel. 33 8749726.   Osoba  odpowiedzialna  za udostępnienie  rejestru instytucji  kultury  - Pani Jadwiga Jędrzejak – Inspektor Urzędu Miejskiego

Załączniki:

Wejść : 6532863
Unikalnych : 5263229

Obecnie : 3
Zalogowanych : 0