:: RSS :: kontakt ::

Rejestry i ewidencje

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005r. (Dz. U. z 2005r Nr 205, poz.1692), dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr.

W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych Urzędu Gminy Maków Podhalański udostępnia się podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.
Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

 

(wzór wniosku)

Wykaz  rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim

Wejść : 6532821
Unikalnych : 5263190

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0