:: RSS :: kontakt ::

Indywidualizacja- Nauka poprzez zabawę


Źródło finansowania projektu:

Projekt pt. „Nauka poprzez zabawę” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.


Cel główny projektu:

Celem projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Szkołach Podstawowych w Gminie Maków Podhalański.

Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe projektu pt. „Nauka poprzez zabawę” to:

  • zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem, oferty edukacyjno –wychowawczo- profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami, możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi do końca realizacji projektu,
  • zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I- III Szkół Podstawowych w Gminie Maków Podhalański,
  • wzrost zainteresowań i uzdolnień u 50% uczniów klas I- III Szkół Podstawowych w Gminie Maków Podhalański na zajęciach rozwijających,
  • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół poprzez realizację większej liczby zajęć w roku szkolnym,
  • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne służące realizacji dodatkowych zajęć.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Projektem zostaną objęci uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Maków Podhalański, a więc: Szkoły Podstawowej w Białce- 38 dzieci, w tym 18 dziewcząt i 20 chłopców, Szkoły Podstawowej w Grzechyni- 24 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 16 chłopców, Szkoły Podstawowej w Juszczynie- 54 dzieci, w tym 34 dziewcząt i 20 chłopców, Szkoły Podstawowej w Kojszówce- 25 dzieci, w tym 15 dziewcząt i 10 chłopców, Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Podhalańskim – 95 dzieci, w tym 44 dziewcząt i 51chłopców, Szkoły Podstawowej w Wieprzcu - 11 dzieci, w tym 4 dziewczęta i 7 chłopców, Szkoły Podstawowej w Żarnówce- 20 dzieci, w tym 15 dziewcząt i 5 chłopców. 


Podejmowane działania:

Projekt pt. „Nauka poprzez zabawę” będzie realizowany od 3.09.2012 do 28.06.2013 r. Dzieci objęte wsparciem, przez okres trwania projektu, będą brały udział w specjalistycznych zajęciach zgodnie z rozpoznanymi potrzebami: w zajęciach z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, w zajęciach z zaburzeniami rozwoju mowy oraz w zajęciach z zaburzeniami komunikacji społecznej. 

Natomiast w zajęciach rozwijających zdolności matematyczno-przyrodnicze, artystyczne i językowe wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni w danym zakresie.
Każda szkoła zostanie wyposażona w materiały i pomoce dydaktyczne zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczniów i zgodnie z typem prowadzonych zajęć.
Wejść : 6532798
Unikalnych : 5263167

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0