:: RSS :: kontakt ::

Ogłoszenia

2016-07-21

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Nr XXXVIII/400/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28.07.2016r. do 18.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, codziennie w godzinach urzędowania .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 08.08.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, sala 28 o godz.1200.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projeku należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:
na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na
platformie ePuap opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy
profilu zaufanego ePuap,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 08.09.2016 r.

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2
i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na jego adres lub drogą elektroniczną.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

 


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

 

Do pobrania:

1. Rysunek planu - część 1

2. Rysunek planu - część 2

3. Tekst planu

4. Prognoza oddziaływania na środowisko

5. Uzasadnienie

więcej »

2016-07-04

OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199)

z a w i a d a m i a s i ę

 

iż w dniu 17.06.2016 r. Burmistrz Makowa Podhalańskiego wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GK.6733.1.2016 dla zamierzenia pn:

polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w makowie Podhalańskim w rejonie ulic Żeromskiego, Głowackiego, Jazy na dz, nr ewid. 7780, 7797, 7768/2, 9141, 9146, 9149, 9151, 9152.

Z treścią wydanej decyzji, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Szpitalna 3 34-220 Maków Podhalański, pokój nr 20, II piętro.

więcej »

2016-07-04

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Żarnówka w gminie Maków Podhalański

 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Żarnówka w gminie Maków Podhalański w zakresie określonym w uchwale Nr  IX.73.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2  września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art.17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 778) oraz uchwały Nr  IX.73.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2  września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/396/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w  dniu 14 maja 2014r. (Dz. Urz. Woj. 2014.3082 z dnia 04.06.2014r.) - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.07.2016r. do 25.07.2016r. w Urzędzie Miejskim w  Makowie Podhalańskim (34 – 220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3); w  godzinach urzędowania.
Materiały projektu zmiany planu wraz z prognozą będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy: makow-podhalanski.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 07.07. 2016r. o  godz.  1000 w  Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim (34 – 220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3)
Zgodnie z art.18 ust.1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie zmiany miejscowego planu wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2016r. z  podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwana dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o    środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański,
- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. projektu zmiany planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na  środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o    którym mowa wcześniej.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać:
- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim; ul. Szpitalna 3 (Dziennik Podawczy),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim; 34 – 220 Maków Podhalański; ul. Szpitalna 3.
- drogą elektroniczną; w tym za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2016r. - z  podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

więcej »

1 [2] [3] ... ... [63] [64] [65]   następna strona »

Wejść : 6532784
Unikalnych : 5263153

Obecnie : 4
Zalogowanych : 0